Ambassade en Consulaten van België in Japan

Huwelijk

ALGEMEEN

Om als Belgisch onderdaan te kunnen huwen in Japan heeft u volgende documenten nodig.

  • Een attest van geen huwelijksbeletsel, afgeleverd door de Ambassade van België te Tokio
  • Een recente geboorteakte, voorzien van een apostille.

Sommige Japanse gemeenten eisen nog extra documenten, daarom raadt de Ambassade u aan om, de gemeente waar de huwelijksaangifte zal worden ingediend, te contacteren om te verifiëren welke documenten noodzakelijk zijn.

Let op : Het wordt sterk afgeraden om, bij uw vertrek uit België, een uitschrijving (model 8) uit de bevolkingsregisters van uw gemeente aan te vragen,  vooraleer u een geldige Japanse verblijfsvergunning (noch toeristenvisum, noch een visum met het oog op huwelijk) bekomen heeft : indien u zich uitschrijft uit België voordat u een geldige verblijfsvergunning bekomt in Japan, kan u zich niet inschrijven in de consulaire registers van deze Ambassade, en kan het attest ‘geen huwelijksbeletsel’ niet ambtshalve afgegeven worden.

Na het bekomen van een geldige verblijfsvergunning in Japan, is het daarentegen wél sterk aangeraden u uit te schrijven uit de gemeente in België, en u in te schrijven bij de Belgische Ambassade te Tokio. 

ATTEST VAN GEEN HUWELIJKSBELETSEL (AGHB)

Voor het indienen van de aanvraag tot afgifte van een AGHB, hoeft u niet persoonlijk te verschijnen; deze aanvraag dient schriftelijk te gebeuren, maar kan tevens persoonlijk overhandigd worden of verstuurd worden via de postdiensten, per fax (+813/3262-0651) of als bijlage aan een mail. De aanvraag moet duidelijk en ondertekend zijn.

Hierbij vindt u, ter informatie, een korte samenvatting van de nodige documenten, conform aan de wet van 02/06/2013:

1. Aanvragingsformulier

Het formulier moet duidelijk in blokletters volledig ingevuld worden, en ondertekend en gedateerd worden ingediend. Het document kan per post of als bijlage bij een mail worden opgezonden naar de Ambassade.

2. Een afschrift van het familieregister (koseki tohon) van uw verloofde + kopie van het paspoort.

De naam en voornaam moet duidelijk in Kanji vermeld zijn en leesbaar zijn. Indien uw verloofde niet de Japanse nationaliteit heeft, is een kopie van het paspoort voldoende.

3. Consulaire onkosten.

Raadpleeg de consulaire tarieven voor de consulaire onkosten, meer bepaald: Niet afz. getarifeerde akte of PV. Het te betalen bedrag kan per genkin kakitome fuuto verstuurd worden.  Deze omslag is speciaal om geld te versturen en kan verkregen worden bij het lokale postkantoor. Opgelet: de Ambassade kan enkel exact geld in Japanse munt ontvangen. Zorg ervoor dat de naam van de Belgische partner en het woord huwelijk in grote letters op de envelop staan om verwarring te voorkomen.

___

Zodra de Ambassade al de documenten ontvangen en geverifieerd heeft, wordt u gevraagd om samen met uw verloofde, naar de Ambassade te komen voor een kort gesprek (enkel op afspraak), na hetwelke u het certificaat van geen huwelijksbeletsel overhandigt kan worden. Indien dit moeilijk voor u is omdat u zich samen in Japan bevindt maar echter op een zeer lange afstand van Tokio, kan het gesprek ook via Skype worden georganiseerd. Gelieve hieromtrent de Ambassade per mail te contacteren.

Nadat u het attest van niet huwelijksbeletsel heeft bekomen kan u huwen in Japan.

REGISTRATIE VAN HET HUWELIJK - VERANDERING BURGELIJKE STAND IN HET RIJKSREGISTER

Om uw huwelijksakte in te schrijven in het Belgische rijksregister heeft u de volgende documenten nodig:

  • Een afschrift van uw huwelijksakte: KOÏN TODOKE KISAI JIKO SHOMEI -  Onmiddellijk aan te vragen bij het Japanse gemeentehuis waar uw huwelijk heeft plaatsgevonden. Let op: Geen juri shomeisho aanvragen. Deze korte versie is niet voldoende!
  • Voor elk document uitgegeven in Japan en bestemd voor België is een Apostille van de conventie van Den Haag noodzakelijk. U kunt deze bekomen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Gaimusho).
  • Een vertaling van uw huwelijksakte opgesteld door een beëdigd vertaler: Een lijst van beëdigde vertalers in België is beschikbaar bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in België. U kan hier ook een lijst vinden. Controleer of de namen en data allemaal correct vertaald werden.
  • Een verklaring/document waarop de geboortedatum en plaats (stad, prefectuur) van uw partner wordt vermeld.
  • Een afschrift van het familieregister (koseki tohon) met vermelding van het huwelijk + vrije vertaling naar NL/FR
  • Een kopij van het paspoort van uw partner met vermelding van de nieuwe naam indien gekozen werd om de naam van de echtgenoot over te nemen.

Indien u gedomicilieerd/ingeschreven bent in de Belgische Ambassade van Tokio: Dien eerst al uw originele documenten in op de Ambassade. Zodra de Ambassade al de originele documenten ontvangen en geverifieerd heeft zullen we uw Burgerlijke Stand veranderen in uw nationaal rijksregister. Daarna worden de originele documenten u terug gegeven. (Indien gewenst kan u de documenten ook per post opzenden naar de Ambassade en deze laten terugzenden. In dit geval dient u ofwel 520 JPY in cash geld of een zelfgeadresseerde expack 520 envelop toe te voegen.) U kan deze documenten vervolgens gebruiken om de huwelijksakte te laten overschrijven in de registers van burgerlijke stand (zie punt 3 registratie van het huwelijk).

Indien u gedomicilieerd/ingeschreven bent in een Belgische gemeente: Stuur een kopie van al de documenten naar de Ambassade en overhandigt u de originele documenten aan de gemeente van uw domicilie in België. Zij zullen aan de hand van deze documenten uw Burgerlijke Stand veranderen in uw rijksregister.

OVERSCHRIJVING VAN HET HUWELIJK IN DE REGISTERS VAN BURGERLIJKE STAND IN BELGIE

Bent u ingeschreven in de consulaire registers van deze post, en bent u gehuwd in Japan, dan is het belangrijk dat u de huwelijksakte laat overschrijven  (opgelet: geen inschrijving of neerlegging) in de registers van de burgerlijke stand van uw van uw laatste woonplaats in België of van de woonplaats van uw bloedverwanten in stijgende lijn dan wel in het register van uw geboorteplaats in België of, in laatste instantie, van de Stad Brussel.

Zodra de akte overgeschreven is kunt u altijd een uittreksel en uitgiften van deze akte bekomen. Om eventuele problemen te vermijden in de toekomst, raden we u ten zeerste aan om zo snel mogelijk de huwelijksakte te laten overschrijven.

Voor die formaliteiten, raden we u aan eerst contact te nemen met de betrokken gemeente om hun voorwaarden na te kijken.

Soms moet de uzelf de overschrijving vragen, tijdens een terugkeer naar België, soms kan dat gevraagd worden door een familie lid die in België woont.

Geldigheidsduur van de huwelijksakte met apostille en vertaling bij overschrijving kan maximum 6 maanden zijn.

DOCUMENTEN

Hieronder vindt u enkele documenten die u nodig heeft om uw dossier te vervolledigen:

Aanvraag, verklaring op eer en keuze woonplaats

Lijst beëdigde vertalers

Voorbeeld Japanse Huwelijksakte