Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Consulaire diensten Inschrijving Het nut van uw inschrijving in de consulaire registers

Het nut van uw inschrijving in de consulaire registers

INSCHRIJVING:

Iedere Belg die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente en zijn gewone verblijfplaats voor langere duur overbrengt naar het buitenland, moet ten laatste de dag vóór het vertrek hiervan aangifte doen bij de gemeente van hun woonplaats en moeten zich bij hun Belgische gemeente laten uitschrijven. Gelieve contact op te nemen met de dienst bevolking van uw gemeente en het toekomstig adres mee te delen of - als dit nog niet gekend is - het land waar u zich gaat vestigen. U krijgt dan een bewijs van schrapping uit de bevolkingsregisters “model 8”. U dient daarna de Ambassade zo snel mogelijk schriftelijk of persoonlijk (met afspraak) te contacteren.

In tegenstelling tot de schrapping uit de Belgische gemeente is uw inschrijving in de consulaire registers niet verplicht. Zij is echter ten zeerste aan te raden en is bovendien gratis. Het laat ons toe u een doeltreffende administratieve bijstand te bieden. Voorwaarde is wel dat u ons veranderingen schriftelijk in uw persoonlijke toestand meedeelt zodat de gegevens in uw administratief dossier steeds actueel zijn. Veranderingen en aanvullingen dienen steeds te worden bewezen aan de hand van de nodige documenten.

Eens ingeschreven bij de Ambassade in Tokio kunt u er terecht voor de afgifte van een elektronische identiteitskaart, het opmaken van een paspoort of diverse attesten, voor vragen over burgerlijke stand en nationaliteit en voor andere administratieve aangelegenheden waarvoor de consulaire diensten bevoegd zijn. Als Belg ingeschreven in het buitenland moet u aan de Belgisch federale verkiezingen deelnemen. In heel uitzonderlijke omstandigheden kan de Ambassade ook beperkte hulp in geval van nood aanbieden.

STATUUT: NIET-INGESCHREVENE

U krijgt van de Ambassade enkel informatie, eventuele uitnodigingen voor recepties, hulp in geval van nood, maar geen consulaire attesten, noch een biometrisch paspoort of ID-kaart.

Uw “niet-inschrijving” inschrijving in de consulaire registers is ten zeerste aan te raden en is bovendien gratis. Het laat ons toe u een doeltreffende administratieve bijstand te bieden. Voorwaarde is wel dat u ons veranderingen schriftelijk in uw persoonlijke toestand meedeelt zodat de gegevens in uw administratief dossier steeds actueel zijn. Veranderingen en aanvullingen dienen steeds te worden bewezen aan de hand van de nodige documenten.

STATUUT: TIJDELIJKE AFWEZIGHEID

Goed om te weten: bepaalde categorieën van personen moeten of kunnen in België ingeschreven blijven, zelfs als ze langdurig in het buitenland verblijven. Het betreft de “tijdelijk afwezigen”. Dat zijn hoofdzakelijk studenten die bij hun ouders gedomicilieerd blijven, sommige overheidsmedewerkers, militairen, internationale ambtenaren, enz… Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de gemeente. U kunt zich desgevallend niet inschrijven in de consulaire registers. Toch is het nuttig de Ambassade in Tokio nuttige informatie over uw aanwezigheid te bezorgen (voorziene verblijfsduur, contactgegevens in Japan en in België, kopie paspoort).