Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Consulaire diensten Nationaliteit Voor welk type dossier kunt u WEL bij de Ambassade in Tokio terecht?

Voor welk type dossier kunt u WEL bij de Ambassade in Tokio terecht?

1. Toekenningsverklaring door de Belgische ouder - art 8,§1,2°,b WBN

U bent Belg, ingeschreven in de consulaire registers, en u zowel als uw kind zijn geboren in het buitenland. U kunt uw Belgische nationaliteit aan uw kind doorgeven door een toekenningsverklaring te ondertekenen bij uw consulaat. De hele procedure moet wel afgerond worden vóór de 5e verjaardag van uw kind.

De procedure verloopt als volgt: 

U vraagt bij de lokale bevoegde overheid een origineel afschrift van de geboorteakte van uw kind en desgevallend eveneens van de erkenningsakte. Beide akten moeten duidelijk de naam van beide ouders vermelden. 

Opgelet: Deze akte(n) moeten originelen zijn, mogen niet ouder zijn dan 6 maanden en moeten behoorlijk gelegaliseerd en vertaald zijn door een beëdigde vertaler naar een van onze landstalen.

U stuurt deze originelen samen met de volgende stukken naar de Ambassade in Tokio:

  • een kopie van uw Japanse residence card (recto verso) of enig ander document ter bewijs van uw huidig adres in Japan (Jyuminhyo).
  • een fotokopie van uw vreemde identiteitskaart en/of paspoort indien u naast de Belgische nog een andere nationaliteit bezit
  • de betaling: Voor de betalingsmodaliteiten klikt u hier.

Indien u zelf niet aanwezig  kan zijn om de verklaring te tekenen, dan kunt u iemand anders daartoe machtigen. Dit dient te gebeuren met een notariële volmacht. U vervolledigt desgevallend uw dossier met die notariële akte, degelijk gelegaliseerd en vertaald.

Het dossier wordt voorgelegd aan de FOD Buitenlandse Zaken en u wordt na diens akkoord uitgenodigd om de akte te komen ondertekenen. U kunt bij die gelegenheid de nodige stukken meenemen voor de inschrijving en een paspoortaanvraag van uw kind. Een rijksregisternummer zal aan uw kind toegekend worden. 

2. Voor de behoudsverklaring - art 22 § 1 - 5° WBN

U bent Belg, ingeschreven in de consulaire registers? U bezit naast de Belgische nationaliteit nog een andere nationaliteit? U bent in het buitenland geboren na 1 januari 1967 en u heeft nooit uw hoofdverblijfplaats in België gehad sinds uw 18e verjaardag? U kunt niet aantonen dat u voor rekening van een Belgische overheid of een Belgische firma in het buitenland gewerkt heeft? Indien u op al deze vragen telkens ja antwoordt dan moet u om uw Belgische nationaliteit te bewaren een behoudsverklaring ondertekenen vóór uw 28° verjaardag. Zoniet verliest u de dag van uw 28e verjaardag automatisch de Belgische nationaliteit.

De procedure verloopt als volgt: 

U vraagt bij de bevoegde lokale overheden een origineel afschrift van uw geboorteakte. De akte moet duidelijk de naam van uw ouders vermelden. 

Opgelet: Deze akte(n) moeten originelen zijn, mogen niet ouder zijn dan 6 maanden en moeten behoorlijk gelegaliseerd en vertaald zijn door een beëdigde vertaler naar een van onze landstalen.

  • een kopie van uw Japanse residence card (recto verso) of enig ander document ter bewijs van uw huidig adres in Japan
  • een fotokopie van uw vreemde identiteitskaart en/of paspoort indien u naast de Belgische nog een andere nationaliteit bezit
  • de betaling: Voor de betalingsmodaliteiten klikt u hier.

Indien u zelf niet aanwezig kunt zijn om de verklaring te tekenen, dan kunt u iemand anders daartoe machtigen. Dit dient te gebeuren met een notariële volmacht. U vervolledigt desgevallend uw dossier met die notariële akte, degelijk gelegaliseerd en vertaald.

Het dossier wordt voorgelegd aan de FOD Buitenlandse Zaken en u wordt na diens akkoord uitgenodigd om de akte te komen ondertekenen. 

3. Voor de verzaking - art 24 WBN

Men kan verzaken aan de Belgische nationaliteit indien men een andere nationaliteit bezit. Voor meer info over de procedure wendt u zich tot de Ambassade in Tokio.

4. Onderzoek van de Belgische nationaliteit 

Hebt u vragen of twijfels over de toepassing van het Wetboek, dan leest u best eerst de algemene informatie na op de op de site van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. 

Antwoorden op vragen over de nationaliteit kunnen zeer complex zijn. Deze vragen kunnen daarom niet over de telefoon beantwoord worden. Leg uw individueel geval steeds schriftelijk voor aan de Ambassade in Tokio. 

Hebt u geen zekerheid of u al dan niet de Belgische nationaliteit bezit, contacteer dan de Belgische Ambassade in Tokio per mail.