Pensioen

Informatie over uw Belgisch pensioen in het buitenland.

Sociale zekerheid

Wat betekent het akkoord inzake sociale zekerheid tussen België en Japan voor mij?

Het Belgisch-Japans sociale zekerheidsakkoord is in werking getreden op 1 januari 2007. Het akkoord laat toe dat Belgische of Japanse werknemers tewerkgesteld in het andere land (in sommige gevallen) aangesloten blijven bij en alleen bijdragen aan de sociale zekerheid van hun land van oorsprong.

Algemene regel

De algemene regel stelt dat indien u tewerk gesteld bent in Japan, u uw bijdrage voor de sociale zekerheid in Japan dient te betalen, ongeacht uw officiële verblijfplaats. Indien u tewerkgesteld bent in België, dan dient u uw bijdrage voor de sociale zekerheid in België te betalen, ongeacht uw officiële verblijfplaats

Specifieke regels

Het akkoord dat in werking trad op 1 januari 2007, laat toe om in sommige gevallen van de algemene regel af te wijken:

  • Japanse werknemers die door het Japanse bedrijf tijdelijk (maximaal 5 jaar) naar België gedetacheerd worden, moeten geen sociale bijdragen betalen in België. Zij betalen uitsluitend in Japan bijdragen en zijn bijgevolg uitsluitend onderworpen aan het Japanse sociale zekerheidsstelsel tijdens hun verblijf in België.
  • Voor de Belgische werknemer die door het Belgische bedrijf tijdelijk (maximaal 5 jaar) naar Japan wordt gedetacheerd, worden dezelfde regels toegepast door de Japanse autoriteiten.
  • Japanse werknemers die in België sociale bijdragen betaald hebben, behouden hun pensioenrechten. M.a.w. zullen zij de dag dat zij de pensioenleeftijd bereikt hebben hun ouderdoms – of overlevingspensioen uitbetaald krijgen ongeacht of ze zich in België bevinden of niet.
  • De Belgische werknemers die niet als gedetacheerd kunnen worden beschouwd en die sociale bijdragen in Japan betaald hebben, behouden hun pensioenrechten, op voorwaarde dat zij het minimum aantal jaren aan bijdragen hebben betaald, voorzien in de Japanse reglementering (zie Vragen en antwoorden).

Pensioenen

Informatie in het Japans voor Japanse onderdanen die aan de Belgische sociale zekerheid hebben bijgedragen en in België een pensioen kunnen aanvragen vindt u hier.
 

Contacten

Als u vragen hebt over de uitbetaling van uw pensioen (voorbeeld: vertraging, verlies, diefstal van cheques, enz.) dient u zich te wenden tot de Rijksdienst voor pensioenen, Zuidertoren in 1060 Brussel (www.onprvp.fgov.be / tel: 011-32-2-529-3002 /contactcenter.nl@rvp.fgov.be ). Indien u de landstalen niet beheerst, dan kunt u de Engelse taal gebruiken in uw contacten met de Rijksdienst voor Pensioenen.

Voor vragen over uitbetaling van pensioenen van de overheidssector:

Pensioendienst voor de overheidssector 
Victor Hortaplein 40 bus 30 
B-1060 Brussel 
België 
Web: http://pdos.fgov.be/pdos/news/index.htm
E-mail: ccpay@pdos.fgov.be
Tel.: +11 32 78 15 1765

Voor klachten met betrekking tot de werking en de dienstverlening van de pensioendiensten (de toekenning, het bedrag, de uitbetaling van uw Belgisch pensioen) moet u zich richten tot de dienst:

Ombudsdienst Pensioenen 
WTC III Bd - Simon Bolivar 30, bus 5 
B-1000 Brussel 
BELGIUM 
Telefoon: 011-32-2-274-19-90   
Fax: 011-32-2-208-31-43 
tussen 9 uur en 17 uur Belgische tijd 
http://ombudsdienstpensioen.fgov.be/welcome/en/welcome.htm
ombud.pen@skynet.be