Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Naar België Komen

Naar België Komen

1. Reisbeperkingen van Japan naar België 

De Belgische regering heeft niet-essentiële reizen verboden van 27 januari tot 1 april 2021.

 • Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor mensen met hun hoofdverblijf in het buitenland.
 • Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden voor mensen die hun hoofdverblijf in België hebben.

(Rechtsgrondslag: ministeriële besluiten van 28 oktober 2020 en 26 januari 2021)

Bovendien is Japan, na de terugtrekking van Japan van de Europese lijst gepubliceerd op Re-open EU, een “rode zone” voor België geworden. Daarom zijn reizen alleen om de volgende essentiële redenen toegestaan:

Essentiële redenen voor reizigers met de Belgische nationaliteit of de nationaliteit van een land van de EU of het Schengengebied, EN / OF die hun hoofdverblijfplaats hebben in België of in een land van de EU of het Schengengebied:

 • Reizen om louter professionele redenen
 • Reizen omwille van dwingende gezinsredenen (gezinshereniging, enz.)
 • Reizen  omwille van humanitaire redenen (dringende medische redenen, enz.)
 • Reizen die studiegerelateerd zijn (studenten, stagiairs, onderzoekers met een gastovereenkomst, enz.)
 • Reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen, militair personeel, enz., in het kader van de uitoefening van hun functies.
 • Enz.

Zie de lijst met deze essentiële redenen in punt 2.1 van de website van de Dienst Vreemdelingenzaken 

Essentiële redenen voor reizigers zonder  de Belgische nationaliteit of de nationaliteit van een land van de EU of het Schengengebied, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in Japan:

 • De reizen van gekwalificeerde personen (houders van een gecombineerde  vergunning, houders van een beroepskaart, enz.)
 • De professionele reizen van gezondheidswerkers, enz.
 • De professionele reizen van vervoerspersoneel
 • Reizen om dwingende gezinsredenen (gezinshereniging, enz.)
 • Reizen die studie gerelateerd zijn (studenten, stagiairs, onderzoekers met een gastovereenkomst, enz.)
 • Reizen  omwille van humanitaire redenen (dringende medische redenen, enz.)
 • Reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen, militair personeel, enz., in het kader van de uitoefening van hun functies. 
 • Doorreizen (transit)
 • Enz.

Zie de lijst met deze essentiële redenen in punt 2.2 van de website van de Dienst Vreemdelingenzaken

Opgelet! Alle reizigers moeten aantonen dat hun reis essentieel is door middel van de nodige documentatie, EN in het bezit zijn van de documenten die nodig zijn voor toegang tot het Schengengebied.

 • Voor een lang verblijf in België moeten alle reizigers een D-visum hebben.
 • Voor een kort verblijf in België moet elke visumplichtige reiziger een visum C hebben om het Schengengebied binnen te komen. Alle reizigers moeten ongeacht hun nationaliteit bij het inchecken aantonen dat ze voldoen aan de voorwaarden voor toegang tot het Schengengebied wanneer men zich aanmeldt aan de buitengrenzen van het Schengengebied, en dit door middel van de nodige documentatie.

Visumplichtige (voor kort of lang verblijf) reizigers die in Japan verblijven en die naar België willen reizen als onderdeel van een essentiële reis, worden uitgenodigd om de bijgewerkte informatie over visa voor België te raadplegen: Visa for Belgium
- Voor vragen over toegang tot Belgisch grondgebied: Dienst Vreemdelingenzaken
- Voor de maatregelen die van toepassing zijn bij aankomst in België: Federaal Crisiscentrum en de FAQ(sectie “internationaal”) 
 

2. Verklaring op eer

 • Voor reizigers met de Belgische nationaliteit of de nationaliteit van een land van de EU of het Schengengebied, EN / OF 
 • reizigers die hun hoofdverblijfplaats hebben in België of in een land van de EU of het Schengengebied

De Belgische regering heeft niet-essentiële reizen verboden van 27 januari tot 1 april 2021. Als gevolg hiervan kunnen reizigers met de Belgische nationaliteit of de nationaliteit van een EU- of Schengengebied-land EN / OF die hun verblijfplaats hebben in België of in een land van de EU of het Schengengebied, alleen om essentiële redenen van en naar België reizen (zie punt 2.1 op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken). Bovendien zijn ze verplicht om voorafgaand aan de reis de elektronische of papieren versie van de verklaring op eer in te vullen, te ondertekenen en te bewaren gedurende de hele reis.

Bij gebreke van een dergelijke verklaring op eer, of in geval van onjuiste, misleidende of onvolledige informatie in deze verklaring, kan de toegang, waar nodig, worden geweigerd overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van buitenlanders.

3. Attest van essentiële reis

 • Voor reizigers zonder  de Belgische nationaliteit of de nationaliteit van een land van de EU of het Schengengebied, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in Japan

Na de terugtrekking van Japan van de Europese lijst gepubliceerd op Re-open EU, is Japan een “rode zone” voor België geworden. Bijgevolg kunnen reizigers die niet de Belgische nationaliteit of de nationaliteit van een EU- of Schengengebied-land hebben en die hun verblijfplaats in Japan hebben, enkel om essentiële redenen naar België reizen (zie punt 2.2 op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken). Bovendien zijn ze verplicht om een attest van ​​essentiële reis bij zich te hebben. Dit attest wordt afgeleverd door de visumdienst van de Ambassade van België indien de aanvrager aantoont dat reizen noodzakelijk is.

UITZONDERING: Het attest van essentiële reis is niet vereist in de volgende situaties (maar kan worden aangevraagd als de reiziger vreest voor een probleem bij het instappen):

 • de reiziger is in het bezit van een geldig visum D afgegeven door een Belgische diplomatieke of consulaire post 
 • de reiziger beschikt over een geldig visum C afgegeven na 18/03/2020 door een Belgische diplomatieke of consulaire post, of door de vertegenwoordiging van een andere Schengenstaat 
 • de essentiële aard van de reis blijkt uit de officiële documenten waarover de reiziger beschikt

Het attest is vereist in alle andere situaties (nationaliteiten vrijgesteld van een C-visum voor een kort verblijf, houders van een visum afgegeven vóór 18/03/2020 door een Belgische diplomatieke of consulaire post, enz.).

Procedure voor afgifte van het attest van  essentiële reis:

Elke aanvraag voor een attest van essentiële reis moet per e-mail worden ingediend op het volgende adres: tokyo.visa@diplobel.fed.be.
De tekst van de e-mail moet de volgende informatie bevatten:

 1. Naam, voornaam, geboortedatum van de reiziger.
 2. Data van de geplande reis.
 3. Hoofdreden van de reis (met een korte omschrijving van de redenen van de reis).
 4. (Mobiel) telefoonnummer.

De documenten die bij de e-mail moeten worden gevoegd, zijn als volgt:

 1. Gescande kopie van paspoort.
 2. Gescande kopie van ondersteunende documenten.
 3. Elektronische kopie van vliegtickets (indien reeds in bezit van de reiziger).

De afgifte van een attest van essentiële reis is gratis.

4. Verplichte maatregelen voor reizigers vanuit Japan 

Japan is, na de terugtrekking van Japan van de Europese lijst gepubliceerd op Re-open EU, een “rode zone” voor België geworden. Als gevolg hiervan zijn vanaf nu de volgende maatregelen van toepassing op alle essentiële reizen vanuit Japan:

 1. Verklaring op eer (zie punt 2 hierboven)
 • Verplicht voor reizigers met de Belgische nationaliteit of de nationaliteit van een van de landen van de EU of het Schengengebied.
 • Verplicht voor reizigers die in België of in een van de landen van de EU of het Schengengebied wonen.

Of een  attest van essentiële reis (zie punt 3 hierboven)

 •   Verplicht (met uitzonderingen) voor reizigers die niet de Belgische nationaliteit of de nationaliteit van een van de landen van de EU of van het Schengengebied hebben, en die in Japan wonen.
 1. Public Health Passenger Locator Form (PLF)
 • Verplicht voor alle reizigers. Alle reizigers moeten het Public Health Passenger Locator Form (PLF) invullen en het bewijs daarvan bij zich houden tijdens de volledige reis naar hun eindbestemming in België en gedurende de 48 uur die daarop volgen.
 1. PCR test voor het vertrek (in Japan)
 • Verplicht voor niet-inwoners van België van 6 jaar en ouder.
 • Aanbevolen voor inwoners van België: Reizigers die in België wonen, hoeven dit document in principe niet te tonen. Verschillende luchtvaartmaatschappijen en doorvoerlanden eisen dit echter op systematische manier. Reizigers die in België wonen, worden daarom ook aangeraden om voorafgaand aan de reis een PCR-test af te leggen en het certificaat van negatief resultaat bij zich te hebben om eventuele problemen tijdens de reis te vermijden.
 1. PCR test na de aankomst (in België) :
 • Verplicht voor inwoners van België, op dag 1 en dag 7 van quarantaine.
 • Verplicht voor niet-inwoners van België, op dag 7 van quarantaine.
 1. Quarantaine (7 dagen)

·         Verplicht voor alle reizigers

Voor meer details over sanitaire maatregelen bij aankomst in België: Federaal Crisiscentrum, FAQ, sectie "Internationaal”

Opgelet:  Aangezien de situatie snel kan veranderen, raden we alle reizigers aan om de sanitaire maatregelen opnieuw te controleren voor het vertrek.

5. Handige links

Visum voor België

Studeren in België

Werken in België

Links

 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens.

Privacy Statement: Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag